SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - DESPESES CORRENTS (PAM 2020-2023)

18/01/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - DESPESES CORRENTS (PAM 2020-2023)

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'Ajuntament del Molar durant l'any 2020.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, s'ha destinat a finançar les següents despeses:

- Arrendament i cànons.
- Reparació, manteniment i conservació d'infraestructures i d'edificis de titularitat municipal.
- Material d'oficina.
- Subministraments d'energia elèctrica.
- Combustibles i carburants.
- Assegurances.
- Prevenció de riscos laborals.

 

 

Menu

Menú principal